Online Registration of Filipino Citizens

The online registration system of the Embassy is intended for the following purposes:

  • to verify the identity of individuals who wish to register and obtain an Embassy identification card
  • upang matiyak ang pagkatao ng mga ibig magpatala at kumuha ng identification card ng Pasuguan
  • to compile demographic data about the Filipino community within the jurisdiction of the Embassy
  • upang makabuo ng datos tungkol sa pamayanang Pilipino na nasasaklawan ng Pasuguan
  • to maintain a database of Filipino citizens that will be used for an emergency or crisis situation
  • upang magkaroon ng database ng mga Pilipino na magagamit sa panahon ng kritikal na pangyayari

Use the online citizen registration form below to submit your personal details to the Embassy. By using the online citizen registration form, you explicitly declare that you understand and fully consent to the purposes for which the information submitted will be used as stated above.

Gamitin ang online citizen registration form upang maipaabot ang iyong personal na detalye sa Pasuguan. Sa pag-gamit mo ng online citizen registration form, ipinahihiwatig mo na iyong nauunawaan at sinasang-ayunan ang nakasaad sa itaas na mga pag-gagamitan ng impormasyong iyong ibinahagi.